Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

17 IÝUL 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzy şygaryna laýyk rowaçlandyrmak hem-de öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksadynda, häzirki günlerde ähli pudaklarda bolşy ýaly, oba hojalyk toplumyna degişli edara-kärhanalarda hem dabaraly masl

MASLAHAT GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan wezipelerinden ugur alnyp geçirilýän wagyz-nesihat çäreleriniň maksady halkymyzyň agzybirliginiň, döwletimiziň berkararlygynyň esasy binýady bolan jemgyýetçilik gatnaşyklaryny, maşgala gymmatly

AÝDYM-SAZLY DABARA

Golaýda Daşoguz şäheriniň Ýaşlar merkezinde welaýat Saglygy goraýyş hem-de Medeniýet müdirlikleriniň, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň we saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

GÜLLERINDE GÖZELLIGIŇ GÖRKI BAR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý senesini dabaralandyrmak, maşgala gymmatlygy bilen bagly işleri, el hünärlerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistan

TEJRIBE ALYŞÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen her ýyl ýurdumyzda ählihalk bag ekişlik dabarasy geçirilýär.

ALADAMYZ ÝERINE DÜŞÝÄR

Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda abadan ertiriniň binýadyny berkden tutýan türkmen halky döredijilikli zähmet çekýär. Şeýle tutanýerli zähmetiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty artyp, halkymyzyň maddy hal-ýagdaýy ýokarlanýar.

ZERUR TAGALLALAR EDILÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurt Baştutanymyzyň öňe süren “Döwlet adam üçindir!” diýen syýasaty il-gün bähbitli işlerde üstünlikli amal edilýär.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Go­laý­da TMÝG-niň Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Ser­dar et­rap ge­ňe­şi et­rap hä­kim­li­gi et­rap Kär­deş­ler ar­ka­la­şy­gy, TDP-niň Ser­dar et­rap ko­mi­te­ti, et­rap proku­ra­tu­ra­sy, Ser­dar et­rap sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty bö­lü­mi bi­len bi­lelik­de Ja­na­hyr şä­h

TAÝJYK USSANYŇ PÄLWANLAR MAŞGALASY

– Taý­jyk ýaş­lyk­da örän ez­ber­di, onuň elin­den gel­me­ýän hü­när ýok­dy. Haý­sy işiň ba­şy­na bar­sa-da, öň gö­rüp go­ýan ýa­ly­dy. Öz işi­niň us­sa­dy­dy. Ýaş­lyk­da boş wagt­la­rymyz gö­reş tu­tar­dyk. Ol şo­ňa-da ýol­baş­çy­lyk eder­di.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.