Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 SENTÝABR 2021

BUÝSANÇLY ÖSÜŞLER

Türkmenistan Garaşsyzlygyna we hemişelik Bitaraplygyna eýe bolanyndan bäri, köp sanly durmuş, syýasy hem-de medeni özgerişlere eýe boldy.

“ÝAŞLAR-WATANYMYZYŇ KUWWATLY ÖSÜŞINIŇ GELEJEGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar gününde talyplar we okuwçylar bilen

SALAM, MEKDEP!

Ak bugdaý etrabynda täze, 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň başlanmagy we Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçirilen dabaralar toý ruhuna eýe boldy.

TÄZELIKLER. WAKALAR. MAGLUMATLAR.

Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi­niň hem-de Ze­nan­lar bir­le­şi­giniň Mer­ke­zi ge­ňe­şi­niň mej­lis­le­ri ge­çi­ril­di. Ola­ryň bar­şyn­da gu­ra­ma­çy­lyk me­sele­le­ri­ne ga­ral­dy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.