Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 SENTÝABR 2021

IRI KÄRHANADA IŞLER ILERLEÝÄR

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda benzin öndürmekde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 158.9 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle oňyn görkezijiler beýleki geçginli önümleri öndürmekde-de gazanyldy.

MIRASYM BAR — HAZYNAM BAR

Her bir halkyň özboluşly mirasy bar, edil şonuň ýaly, türkmen halky ata-babalarymyzdan asyrlarboýy dowam edip gelýän ölmez-ýitmez milli mirasymyz özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýar.

ÜSTÜNLIKLERIŇ YKRARNAMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli pudaklarda uly ösüşler gazanylyp, belent sepgitlere ýetilýär.

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

«Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýlip yglan edilen 2017-nji ýyl taryhy wakalara baý boldy.

SAGLYGYM — BAÝLYGYM

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabriginde zähmet çekýän raýatlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.