Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 SENTÝABR 2021

“ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY - ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Ylym we bilim işgärleriniň, Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň, Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkal

“SAGDYN BEDENDE – SAGDYN RUH” ADY BILEN TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA SÖHBETDEŞLIGI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen “Aşgabat”

“BIR MAKSAT, BIR GELJEK” ATLY DABARALY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Gurluşyk we senagat, Energetika we Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde gurnamakla

DÖREDIJILIKLI IŞE GOŞANDYMYZ

Gadymy geçmişi şan-şöhrata beslenen türkmen halky Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda döredijilikli zähmet çekýär.

BALYKLAR HAKDA TÄSINLIKLER

Dünýäde iň uly balyk kit akulasydyr. Ýer ýüzünde öň ýaşap, häzirki wagtda ýitip ýok bolup giden balyklaryň arasynda iň iri balyk— megalodon (akulanyň aňyrsy) we lidsihtis (planktonlar bilen iýmitlenýän aşa äpet balyklaryň geçmişdäki görnüşi) balyklarydyr.

DÖREDIJILIKLI IŞE GOŞANDYMYZ

Gadymy geçmişi şan-şöhrata beslenen türkmen halky Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda döredijilikli zähmet çekýär.

GARAŞSYZLYK — KALBYMYZYŇ AÝDYMY

Golaýda şanly Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän 30 ýyllygynyň baýramy mynasybetli TAP-nyň welaýat, şäher komitetleriniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýatyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde gurnamaklarynda “Garaşsyzlyk toýy — bagtyýarlyk toýy” at

WATAN MUKADDESDIR

Ýakynda etrabymyzda “Watan ezizlenýändir, mukaddeslikler ýeke-täkdir” diýen tema boýunça harby gullukçylaryň, esgerleriň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

DABARALY MASLAHAT

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileý toýuny giňden dabaralandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hem-de welaýat kitaphanasy bilen bilelikde “Garaşsyzlyk — baky bagtymyz” atl

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, şeýle-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň arasynda köpçülikleýin bedenterbiýäni, sagdyn durmuş ýörelgesini, ýokary netijeli sporty wagyz etmek maksady bilen, et

WATANYMYZYŇ ÖSÜŞLERINIŇ BINÝADY

Serdar şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň şäher komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

«Türkme­nis­tan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýyl ak mermerli Aşgabadyň häzirki zaman ýyl ýazgysyna aýdyň sahypalary ýazdy.

LEBAP

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Köýtendag etrap Geňeşi saglygy goraýyş ulga mynyň işgär leri bilen bile likde mekdeplerde we çagalar baglarynda wagyz-nesihat duşuşyklary, çäreleri yzygiderli guraýar.

DAŞOGUZ

Daşoguz welaýat häkimliginiň hem-de Köneürgenç etrap we şäher häkimlikleriniň syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramaklarynda, edara-kärhanalarda işleýän işgärleriň arasynda sagdyn jemgyýet, milli ýol-ýörelgelere uýmak bilen bagly wagyz-nesi

REDAKSIÝANYŇ ELEKTRON POÇTASYNDAN: TÄZELIKLER, HABARLAR, WAKALAR

Ahal

 

TÄZE JAÝLAR — TOÝ SOWGADY

Düýn Ahal welaýatynyň merkezinde dört gatly, 24 we 32 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň dabaraly açylmagy mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň toý şatlygyny artdyrdy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.