Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 SENTÝABR 2021

ÝOLUMYZ ASUDA BOLSUN!

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabyndaky 20-nji çagalar bagynda terbiýelenýän körpeleriň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

SAGLYK — BAŞ BAÝLYK

Tejen şäherindäki 1-nji orta mekdepde ýaşlary ylymly-bilimli, sagdyn, edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly, watançy, zähmetsöýer, adamlar edip ýetişdirmek maksady bilen «Sagdyn ýaşlar durmuşyň gözbaşydyr» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ARKADAGYŇ SARGYTLARY — ÝOL-ÝÖRELGÄMIZ

Hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde geçiren umumy okuw sapagy welaýatymyzyň ýaşlarynda uly täsir galdyrdy.

JAÝ TOÝLARY TUTULDY

ÖŇ­ŇIN Änew şä­he­rin­de dört gat­ly köp öý­li döw­re­bap ýa­şa­ýyş jaý­la­ryň iki­si­niň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy.

GARAŞSYZLYK — KALBA YLHAM, DILLERIMIZDE DESSANDYR!

Söz, onuň Alyhezretleri söz! Heňňamlardan galan hikmetli hazynalarda sözüň ynsana ýürekdeş, durmuşda dogry ýol tapmakda çelgi bolup, ruhubelentlik, bagtyýarlyk bagyşlaýandygy ýazylýar.

KÄMILLIGE ELTÝÄN ÝOL BILEN

Ýaşlaryň döredijilik kuwwatyny işjeňleşdirmäge gönükdirilen bu bäsleşigiň hukuk goraýjy edaralarda we olaryň düzüm birliklerinde zähmet çekýän işgärleriň arasynda guralmagy onuň esasy aýratynlygydyr.

WATANYMYZYŇ BELENT WASPY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösýär, uly üstünliklere hem-de belent sepgitlere ýetýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.