Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 SENTÝABR 2021

AGZYBIRLIK WE HÖWES BILEN

Ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny päk zähmetimiz bilen şöhratlandyrmak her birimiz üçin mukaddes borçdur. Şanly senä zähmet sowgatly barmak ugrundaky ählihalk hereketine etrabymyzyň oba zähmetkeşleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.

BILIM OJAGYMYZ — GUWANJYMYZ

Ösüp gelýän ýaş nesliň ata Watanymyza peýdaly, ilimize gerekli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak ýaly möhüm işe mekdebimiziň işgärleri ruhubelentlik bilen gatnaş- ýarlar.

SUNGATA BAGLANAN YKBAL

Aýdym-saz äleminde hoş owazly aýdymlary bilen il-halkyň alkyşyny alanlar, Hakdan berlen zehin diýilýänler az däl. Şeýle a lkyşa we zehine eýe bolanlara uly hormat-sarpa hem goýulýar.

BELENT SEPGITLERIMIZIŇ GÖ¬NEZLIGI

 

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

«Türkmenistan — ro­waç­lygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem, onuň baş şä­he­ri­niň — ak mermerli Aşgabadyň uly üstünlikleriniň ýyl ýazgysynda hem öçmejek yz galdyrdy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.