Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

18 SENTÝABR 2021

Häzirki wagtda Ýer ýüzünde ýokanç kesellere garşy göreş giň gerimde alnyp barylýar. Ýüze çykan ýokanç keselleriň öňüni almak hem-de olara garşy göreşmek üçin biziň ýurdumyzda-da degerli işler durmuşa ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek babatda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilimli, ýokary aňdüşünjeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlar kemala gelýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Etrek etrap birleşmesi bilen bilelikde «Sagdyn çaga — bagtyýar ene» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdik.

Häzirki ösen tehnologiýalar zamanynda elektrik togy bilen işleýän enjamlar hakynda gürrüň edilende, ilki bilen, sowadyjynyň ady tutulsa gerek. Çünki şu günki gün sowadyjylaryň hyzmatyndan peýdalanmaýan maşgala ýokdur.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak günlerinde durmuşa geçirilýän oňyn işler, baýramçylyga bagyşlanýan çäreler göwnümizi has-da galkyndyrýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.