Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

21 SENTÝABR 2021

14. 2020-nji ýyl: parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edara binasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanyp yglan edilen «Nurly şuglasyny saçyp äleme — Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly bäsleşigiň jemi jem

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhana- synda dürli kesp-kärli işgärler awtoulaglary ýokary hilli abatlamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak günlerinde durmuşa geçirilýän oňyn işler, baýramçylyga bagyşlanýan çäreler göwnümizi has-da galkyndyrýar.

Mähriban Arkadagymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzda ýaş nesliň sagdyn ösmegi, bagtyýar durmuşda ýaşamagy babatda uly işler amala aşyrylýar.

Ýurdumyz geografiki taýdan örän amatly ýerde ýerleşendir. Howa şertleriniň dürlüligi biodürlüligiň örän baý bolmagy bilen şertlendirilýär. Deňziň, çöldür sähralaryň, dagdyr düzlükleriň, tokaýlaryň bolmagy Diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrýar.

Gün dogmanka işe başlaýan kärendeçilerimiz billerini berk guşap, pagta meýdanlarynda tutanýerlilik görkezýärler. Olar pagta hasylyny ýygnap, döwlet öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny amal etmäge ymtylýarlar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.