Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 OKTÝABR 2021

Pederleriň nusgalyk durmuş  we zähmet ýollary, baý mazmunly  sözleri, watanperwerlik ýörelgeleri  ýyldan-ýyllara, asyrlardan asyrlara aşyp, baky ýaşaýar.  Sebäbi bu düşünjeler türkmen  halkynyň dogup-döräp kalbyna  ornaşan mukaddes düşünjelerdir.

Bereket etrap sport we ýaşlar  syýasaty bölüminiň sport mekdebinde «Garaşsyzlyk ýyllary içinde  Türkmen sportunyň taryhynda  gazanylan üstünlikler» ady bilen  wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Salamlaşmak dessury adamzat  döräli bäri bardyr. Taryhçylaryň bir näçesi gadym zamanlarda adamlaryň iki eli bilen salamlaşandyklaryny  ýazýarlar.

Hormatly  Prezidentimiz 2021-nji  ýylyň 3-nji oktýabrynda Saglyk ýoluny   geçip, sport maşklary bilen meşgullandy we welosipedli gezelenç etdi.

Ak bug­daý et­ra­by­nyň eke­ran­çylyk meý­dan­la­ryn­da ýe­tiş­di­ri­len gowa­ça ha­sy­ly­ny ýit­gi­siz ýyg­na­mak, bök­denç­siz har­ma­na da­şa­mak we ýy­gy­myň dep­gi­ni­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len pag­ta­çy­la­ryň ara­synda bir­nä­çe hö­wes­len­di­riş çä­r

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.