Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

02 NOÝABR 2021

BALKAN. Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Et­rek et­ra­byn­da­ky 2-nji ça­ga­lar bak­ja-ba­gyn­da Türkmenistanyň Kär­deşler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň et­rap bir­leş­me­si «Ba­şy­my­zyň göw­her tä­ji» ady bi­len wa­gyz-ün­dew çä­re­sini gurady.

«Şägirt halypadan ozdurmasa, kär ýiter», «Ýigide maly döwlet getirer, gelin-gyza — haly», «Bir okana bar, birem — dokana», «Ýüz hünäri çala bilenden, bir hünäri doly bil», «Hünäri öwren-de, ýigren», «Ýigide müň dürli hünär hem azdyr», «Her kim hünärine görä» ýaly türkme

Ru­hy gym­mat­lyk­la­ryň ha­zy­na­sy bo­lan ki­tap­ha­na­lar adam­la­ryň ylym-bi­lim almagyna, kä­mil­li­ge ýet­me­gi­ne, dü­şün­je­si­niň ar­typ, dün­ýä­ga­raý­şy­nyň gi­ňel­me­gi­ne hyz­mat ed­ýär.

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde eden çykyşynda belleýşi ýaly, döwletimiz dünýäde we sebitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine uly goşant goşýar.

Golaýda Saýat etrabynyň merkezindäki «Balsaýat» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Göreldesi zenanyň — el hünäri gytynyň» diýe

Golaýda pagta ýygymynyň gyzgalaňly dowam edýän döwründe bereketli türkmen topragynda ýetişdirilen “Ak altyny” isripsiz ýygnap almak üçin Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.