Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

09 NOÝABR 2021

Golaýda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň  edara – binasynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryndan we milli  däp – dessurlarmyzdan, ilimiziň agzybirliginden, jebisliginden, zähmetsöýerliginden dowam edip gelýän her ýylyň noý

«Sport» we «saglyk» diýen düşünjeler aslynda bir bitewülige eýe bolup, onuň gözbaşynda adamzadyň sagdyn hem bagtyýar durmuşda ýaşamagy jemlenendir.

Halkymyzda her bir toýa sowgatly barmak ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgedir.

Berkarar döwletimiziň ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenmegi bilen, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş, üpjünçilik şertleri günsaýyn gowulanýar.

Ahal

 

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy halkymyz üçin şatlykly wakalar bilen utgaşyp geldi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.