Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

20 NOÝABR 2021

Bäherden etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Bäherden etrabynyň sport mekdebinde etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa sport mekdebiniň türgenleri we tälimçileri, lukmanlary gatnaşdy.

Köý­ten­dag et­ra­by­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty bö­lü­mi­niň, TMÝG-niň et­rap ge­ňe­şi­niň, TKA-nyň et­rap bir­leş­me­si­niň, TDP-niň et­rap ko­mi­te­ti­niň, et­rap has­saha­na­sy­nyň, et­ra­byň po­li­si­ýa bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­ra­mak­la­ryn­da et­ra­byň 1

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda ylalaşylan meýilnama esasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gahryman Arkadagymyzyň öz halkyna peşgeş beren ajaýyp kitaplary biz üçin ýakyn maslahatçy, möhüm gollanma bolup hyzmat edýär.

Ýakynda Gahryman Arkadagymyz türkmen halkyna ylmy taýdan ýazylan ajaýyp eserini — “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly täsirli kitabyny peşgeş berdi. Şu güne çenli ýylyň-ýylyna çap edilip, halk köpçüligine hödürlenýän bu kitabyň 13-nji jilti-de örän täsirli.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan bütin dünýäde parahatçylygy berkitmäge we ynanyşmagy pugtalandyrmaga mynasyp goşant goşýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan bütin dünýäde parahatçylygy berkitmäge we ynanyşmagy pugtalandyrmaga mynasyp goşant goşýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ekologiýa babatda bitirilýän toplumlaýyn işler häzirki wagtda oňyn netijelerini berýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumy

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.