Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

24 NOÝABR 2021

2021-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Adalat ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşykl

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-nji noýabrynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de

Ýakynda Tejen şäher häkimliginiň ýörite iş meýilnamasy esasynda iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda şäherdäki 7-nji orta mekdepde sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, ýaşlary ylymly-bilimli, sagdyn ruhly, edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji bolup ýeti

Sarahs etrabynyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan etrapdaky bilim-terbiýeçilik ojaklarynda dürli mazmunly wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär.

Kaka etrabynda gelin-gyzlaryň arasynda maşgala gymmatlyklaryny, ahlak ýörelgelerini gorap saklamak, ösüp gelýän ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemek babatda ähmiýetli bolan täsirli wagyz-nesihat duşuşyklarydyr maslahatlar ýygy-ýygydan geçirilýär.

Bäherden etrabynyň gallaçylary güýzlük däne ekilen meýdanlaryň idegine jogapkärli çemeleşýärler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.