Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Arhiw

25 NOÝABR 2021

2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygaky berkarar

Bir gün Keýmir Büjnürde baranda hanyň gyzy Gülsüm: — Size gepe ökde diýýärler. Bir sowalym bar! — diýipdir. Keýmir kör: — Bolar, hany sowalyňyzy eşideli! — diýýär. — Keçe, keçe, keçedir, keçe ýoldan geçedir, asmandaky ýyldyzlaryň bilgin, sany niçedir?!

Hormatly Prezidentimziň bize sowgat beren “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 13-nji jildi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramyna ajaýyp sowgat boldy.

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň teklibi bilen “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen tamamlanyp barýan ýylymyz belent sepgitler, taryhy wakalar bilen şöhratlanýar.

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Halkara Bitaraplyk gününiň şanyna biziň welaýatymyzda hem wagyz-nesihat çäreleri, duşuşyklar, ylmy-amaly maslahatlar giňden ýaýbaňlandyrylýar.

Ynsana berilýän çäksiz mümkinçilikleri ele almakda ukyp-başarnygyň zerur bolşy ýaly, işiňe bolan yhlasyň möhümdigini hem bellemeli.

Toýlary toýlara ulaşýan ata Watanymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly senesini dabaraly bellemäge giňden taýýarlyk görülýär.

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde «Sagdyn, bilimli nesil — kuwwatly Watan» atly maslahat geçirildi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kerler we körler jemgyýetiniň welaýat müdirliginiň ilkinji guramasynyň guramagynda bäsleşik geçirildi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kerler we körler jemgyýetiniň welaýat müdirliginiň ilkinji guramasynyň guramagynda bäsleşik geçirildi.

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Hazar şäher geňeşiniň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hazar şäher birleşmesiniň bilelikde guramagynda şäheriň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň mejlisler zalynda ýaş hünärmenleriňdir mugallymlaryň aras

Şu günler ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň obasenagat toplumynyň işgärleri, edermen babadaýhanlar meýdanlarda galan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, ýygym gutaran meýdanlarda arassaçylyk işlerini geçirip, ýerleri güýzki sürüme taýýarlamak ýaly işleri ýoka

Ýakynda Bäherden etrabynyň medeniýet öýünde Tükmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň guramagynda «Maliýe we ykdysa­dy­ýet» yl­my-ama­ly žur­na­lyn­da yglan edilen «Ýylyň ykdysatçys

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.