Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 ÝANWAR 2022

Tebigat täsinliklerini, gözelliklerini söýmeýän, küýsemeýän bir barmyka? Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde agzalýan geografiki gurşawyň adalgalaryny günde birnäçe gezek agzap geçýäris. Bu adalgalar adamlaryň arasynda adaty gepleşik sözleri bolup galyberdi.

Golaýda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň, “Maru

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny dabaralandyrmak, şeýle hem pederlerimiziň şöhratly taryhy ýoluny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak, gadymy gymmatlyklarymyzy, taryhy tapyndylary öwrenmek, muzeýleşdirmek işlerini kämilleşdirmek, öza

Ýurduň gülläp ösmeginde, bedew bady bilen öňe gitmeginde ylym-bilimiň aýratyn uly orny bardyr.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda her bir gelýän ýyla halkyň islegini nazara alyp, mynasyp adyň berilmegi Watanymyzyň her bir raýatynyň halal zähmete joşgunyny, yhlasyny artdyrýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri — milli gymmatlyklarymyza sarpa goýulýan zamana.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda uly zähmet üstünliklerimiz bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllyk baýra-myny dabaraly belledik.

Berkarar döwletmiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýene bir şöhratly ýyly tamamlandy.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.