Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 ÝANWAR 2022

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň iş meýilnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň iň bir baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba hojalyk uniwersitetinde Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyz

Milli ýörelgeleriň nesillerde mynasyp dowam etdirilmegini gazanmak, gyzlaryň geljekki durmuşa taýýarlygyny kämilleşdirmek maksadynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňe- şiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan e

Halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda täze ýyla çäksiz ynam, ýokary ruhubelentlik bilen gadam basdy. Tamamlanan ýyl ýurdumyz üçin şowly, rysgal-bereketli ýyllaryň biri boldy.

Döwrebap bilimli, giň dünýä garaýyşly, zähmetsöýer nesli terbiýeläp ýetişdirmek biziň esasy wezipämizdir. Şu maksat bilen körpeleriň her bir minudyny netijeli geçirmäge çalyşýarys.

Erbet kişi kowalanmasa-da gaçar: arslan ýaly mert durýan dogry adamlardyr.

***

Dogry gezýän garyp ters ýola düşen azgyn baýdan ýegdir.

***

Arada, obamyzyň toýuna-ýasyna ýarap, türkmen zenanynyň edep-ekramyny bir göwrede jemläp bilen, hormatly dynç alyşdaky Näzikjemal Artykowa 1989-njy ýylyň ýaz paslynda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň häzirki Ärsarybaba adyn daky geňeşligine myhmançylyga baranynda türkme

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylymyzyň ilkinji günlerinde etrabymyzyň 36-njy orta mekdebinde “Bilim ulgamynda üstünlikli amala aşyrýan özgertmelerimiziň ählisiniň maksady Türkmenistany bilimler merkezine öwürmäge gönükdirilendir” diýen şygar bilen bilim işgärleriniň maslah

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli Garagum etrabynyň “Bagtyýar Türkmen” toý mekanynda maslahat geçirildi. Maslahaty etrap häkimligi, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrap bilim bölümi bilelikde guradylar.

Agaç tabaklar tut, erik, dagdan, tal agaçlaryndan ýasalypdyr. Olaryň birnäçe görnüşleri bolup, batman, kersen, tebse, telper, çeňkli çanaklar, okaralar diýlip atlandyrylypdyr. Olaryň iň ulusyna batman çanak diýilýär eken.

2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň “Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr” diýen şygaryna esaslanyp, TZB-niň Merkezi geňeşi TKA-nyň Milli merkezi bilen bilelikde “E

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda her bir adamyň tebigy baýlyklara aýawly çemeleşmäge borçludygy barada aýratyn bellenilýär.

Öz akabasyny müň ýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, pederlerimiziň pähim-paýhasynda jemlenýän milli terbiýämiziň, asylly däp-dessurlarymyzyň şu günlere gelip ýetmeginde zenanlarymy

Milli ýörelgeleriň nesillerde mynasyp dowam etdirilmegini gazanmak, gyzlaryň geljekki durmuşa taýýarlygyny kämilleşdirmek maksadynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňe- şiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan e

Ata Watanymyzy bedew batly ösüşlere besläp, halkymyzy eşretli durmuşyň eýesi eden Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözbaşyny gadymyýetden alyp gelýän baý milli mirasymyzy, ene-mamalarymyzdan dowam edip

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.