Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 MAÝ 2022

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

2022-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Sagdyn jemgyýet - Berkarar döwlet» atly maslahaty geçirildi.

“Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda”  Türkmenistanyň   Kanunyna   hem-de  Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň  Dessurynyň talaplaryny  ýerine ýetirmek maksady bilen 2022-nji ýylyň  29-njy

Döwlet Baştutanymyz geçen hepdede bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýdyp, bu edebi-

Ýurdumyzda gurulýan täze binalardyr desgalary göreniňde, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda edilýän aladalaryň bimöçberdigini duýmak bolýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň kararyna laýyklykda, «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly çäreleriň toplumy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň aprel aýynda ýurdumyzyň ähli edara-kärhanalarynda guramaçylykly we işj

Ahal

 

Halkymyzyň ata-babalardan, ene-mamalardan dowam edip gelýän ýaşaýyş-durmuş gymmatlyklary bar. Öý, ojak, tamdyr ýaly mukaddeslikler bu gymmatlyklaryň gözbaşynda durýar.

Döwlet ösüşiniň her tapgyry öz aýratynlygy bilen tapawutlanýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.