Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 MAÝ 2022

Bu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda ýeňiş güni mynasybetli “Bakylyga öwrülen  mertler – tür

Biziň gözümiziň görejinden eziz görüp söýýän Watanymyz — Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz aýdyr, ýyllary ajaýyp üstünliklere besläp, bedew bady bilen öňe barýar.

Ajaýyp şahyr Ahmet Gurbannepesowda uruş diýen nägehanyň adamyň başyna nähili uly betbagtçylyklary salýandygy hakynda örän sadalyk bilen, ýöne ýokary derejede ýazylan “Uruş bolmadyk bolsa” atly goşgy bar. Ol goşgy şeýle başlanýar:

«Zähmeti goramak — sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly çäräniň esasy maksady işgärleriň zähmetini we saglygyny goramak, degişli önümçilik şertlerini döretmek, olaryň dynç alşyny guramak, durmuş goraglylygyny, tehniki howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek boýun

Golaýda welaýat kitaphanasynyň mejlisler eýwanynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň aprel aýynda yglan edilen edara-kärhanalarda işgärlere sagdyn we howpsuz zähmet şertlerini döretmek, tehniki we ekologik howpsuzlygy doly berjaý etmek, z

Asudalygyň, agzybirligiň mekanyna öwrülen ata Watanymyzda ýurdumyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda amala aşyrylýan işler bagtyýar raýatlarymyzy guwandyrýar hem buýsandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz: «Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolup durýar» diýmek bilen, ynsan saglygyny goramak, raýatlaryň zähmet çekmegi we dynç almagy üçin oňat şertleri döretmek boýunça uly wezipeleri öňde goýýar.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Ekerem buraw işleri müdirliginiň zähmetsöýer burawlaýjylary Akpatlawuk, Kemer, Keýmir, Ekerem, Altyguýy, Goturdepe, Uzynada ýaly nebitgazly meýdançalardaky gözleg-barlag we ulanyş maksatly guýularda burawlaýyş işlerini güýçli depginlerd

1976-njy ýyl bolsa gerek. Men şol wagtlar 13 ýaşlarymdadym. Dädem meni irden oýaryp, goňşymyz Gurban aga bilen daga sygyr kowmaga gitmelidigimi aýtdy. Men howul-hara geýnip, bir döwüm çöregi goltugyma salyp, daşaryk çykdym.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şöhratly üstünliklerinden rowaçlanyp, erkana ýaşaýan halkymyz döwletimiziň bagta gujak açýan ak ýollaryndan şanly geljegine tarap aýgytly gadamlar bilen öňe barýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.