Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 MAÝ 2022

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliiginiň bilelikde gurnamagynda  «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly

2022-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal tapan «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň neşir edilip, okyjylar köpçüligine gowuşmagy ählimiziň kalbymyzy joşdurdy.

Welaýat häkimligi, welaýatyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepdäki ýadygärlige gül goýmak çäresi geçirildi.

Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde hoşallyk maslahaty geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halk bähbitli işleriň durmuşa geçirilmegi we täze başlangyçlaryň öňe sürülmegi bilen barha rowaçlanýar.

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynyň Nazly Gylyjow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň bol hasylyny almak üçin geçen ýylyň güýzünde 1050 gektar ýerde güýzlük bugdaý ekişini geçirdiler.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmekde, ylym, bilim ulgamlaryny ýokary derejelere götermekde, täze tehnologiýalary we innowasiýalary önümçilige ornaşdyrmakda ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.