Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

12 MAÝ 2022

Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi.

Bir gezek bir gul hanyň ýanyna gelip:

— Sen zalym, rehimsiz! Men senden gorkmaýaryn. Saňa bar zady aýtjak. Ondan soňra meni öldürmäge buýruk berip bilersiň — diýip, gypynçsyz gürläpdir.

Ýurdumyzda nesil terbiýesi bilen bagly jogapkärli wezipeler durmuşa geçirilýär. Şol wezipelerem hormatly Prezidentimiziň bilim syýasatyny durmuşa geçirmekde uly ähmiýete eýe bolýar.

Ýaş nesliň terbiýeli, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolmagy ugrunda irginsiz zähmet çekilýär. Watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaşlaryň dil öwrenmek endigini ýüze çykarmakda degerli işler alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, oglanjygyň ýa-da gyzjagazyň ylym--bilimiň, durmuşyň uç-gyraksyz giňişligindäki ilkinji ädimleri başlangyç synplardan başlanýar.

Ýurdumyzda zähmet adamlarynyň tutanýerli zähmet çekmekleri üçin uly tagallalar edilýär. Önümçilikde zähmet çekýänler hakynda çynlakaý alada bolsa guwançly görkezijileriň gazanylmagyna getirýär.

Oba hojalyk pudagynyň işgärleri üçin ýene-de bir möhüm möwsüm — bugdaý oragy ýetip gelýär. Bu gyzgalaňly döwür her birimizden aýratyn işjeňligi talap edýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň iş meýilnamasyna laýyklykda, edara-kärhanalarda zähmet çekýän bagtyýar raýatlarymyzyň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklary giňden ýaýbaňlandyrylýar.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň taryhy pursatlarynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly ajaýyp kitabynyň çapdan çykmagy bagtyýar ildeşlerimiz üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly serpaý boldy.

«Tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikde öz beýanyny tapdy

 

Eziz Diýarymyzda dowam edýän joşgunly bahar pasly goşalanyp gelýän toýdur baýramçylyklary bilen agzybir halkymyzyň sowulmaz ýaza ulaşandygyny bütin äleme buşlaýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň bahar pasly tutuşlygyna toýdur baýramlara beslenýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.