Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 IÝUN 2022

«Lebapgazçykaryş» müdirligi boýunça «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň dört aýynda tebigy gazy öndürmek baradaky meýilnama 123 göterime golaý berjaý edildi. Şonda bu harytlyk önümiň 4,2 milliard kubmetrden gowragy öndürilip, sarp edijilere ugradyldy.

2-nji iýunda paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada mekdep okuwçylaryny Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän özboluşly tebigy şypahana bolan Gökderä ugratmak dabarasy geçirildi.

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Köýtendag etrap geňeşiniň guramagynda etrabyň Magdanly şäherindäki Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýünde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ýakynda Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde TKA-nyň şäher birleşmesiniň göçme kubogyny almak ugrunda sportuň futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Tomus paslynda howanyň gyzmagy zerarly öri meýdanlarynda, oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän we galla hasylynyň ýygnalýan döwründe ýangyna garşy göreş çärelerini güýçlendirmek zerur bolup durýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.