Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 IÝUN 2022

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşig

Ak bugdaý etrabynyň ak ekin ussatlary şu ýyl guşgursak ak bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirdiler hem-de orak möwsümine taýýarlykly girişdiler.

Hormatly Prezidentimiziň orak möwsümine beren ak patasyndan ruhlanyp, bu jogapkärli işe 3-nji iýunda başlan welaýatymyzyň gallaçy daýhanlary häzirki günlerde däne oragyny guramaçylykly alyp barýarlar.

Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan­da ze­nan­lar jem­gy­ýe­ti pug­ta­lan­dyr­mak­da mö­hüm güý­je öw­rül­di.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.