Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 IÝUN 2022

Sport biziň dünýämizi bezeýän, saglygymyzy berkidýän maşk bolup durýar. Çünki, sport bilen meşgullanýan ynsanyň jany sagat, daşky görki-de owadan bolýar. Şeýle-de, sport adamyň şähdiniň açyk bolmagyna--da oňat täsir edýär.

Ýandak iýun-awgust aýlarynda gülleýär. Iýul-sentýabr aýlarynda onuň güli miwesi bilen çalyşýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde diýen ýaly ýandaga duşmak bolýar.

Garaşsyz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklary bilen birlikde, elektroenergetika pudagy depginli ösdürilýär. Arassa energiýa çeşmesiniň öndürilişini ýokarlandyrmakda kärhanamyzyň energetikleri ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden Kararyna laýyklykda “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen ýylymyz rowaç alýar.

Ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýan ýurdumyzda ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ilkinji derejeli wezipeleriniň biri hasaplanylýar.

Hormatly Prezidentimiziň 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda bagtyýar ýaşaýjylarymyzyň teklibi esasynda, welaýatymyzyň Ruhubelent etrabynda metjidiň we sadaka bermäge niýetlenen binanyň gurulmagy boýunça beren tabşyryklary raýatlarymyzyň göwün guşuny

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Sagdyn nesil — bagtyýar durmuş» atly maslahat geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz bedenterbiýäni we sporty esasy durmuş ýörelgelerine öwürdi.

Ajaýyp zamanada sportuň ynsan durmuşyndaky orny barha pugtalanýar. Oňa adamlaryň saglygyny gorap saklamagyň möhüm şertleriniň biri hökmünde uly ähmiýet berilýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.