Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 IÝUN 2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli kanunçylygy kämilleşdirmek ugrunda giň möçberli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň  Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, T

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinden döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

2022-nji ýylyň 4-29-njy aprel aralygynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Halkara Zähmet Guramasynyň “Işgärleriň hünär taýýarlygy we üznüksiz okuw” atly okuw maslahaty geçirildi.

Bu wezipeleri durmuşa geçirmekde milli ylym ulgamy özünde uly mümkinçilikleri jemleýär. Islendik döwletiň, jemgyýetiň ösüşi kämil ylymbilim ulgamyny döretmek bilen berk baglanyşyklydyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda kiberhowpsuzlygy üpjün etmek, döwletiň, milli işewürlik birleşikleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagynda sanly ykdysadyýetiň institutlarynyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly guramaçylyk hem-de

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.