Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 IÝUN 2022

Eziz Diýarymyzda Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda dürli pudaklarda zähmet çekýän hünärmenleriň iş tejribe alyşmaklary we bilimlerini artdyrmaklary babatda geçirilýän geçirilýän okuw maslahatlaryny geçirilmek asylly däbe öwrüldi.

Golaýda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 8-nji sport mekdebinde welaýatyň mekdep okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda «Çagalar biziň geljegimizdir» ady bilen sportuň birnäçe görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Güneşe baý türkmen topragynyň sapaly tomsunda bagtyýar çagalaryň durmuşy şatlyk-şagalaňa beslenýär.

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi,

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.