Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 IÝUN 2022

2022-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komite

Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň burawlaýjylary önümçilik harajatlaryny azaltmaga, düşewüntliligi ýokarlandyrmaga gönükdirilen işleri alyp barmakda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda has joşg

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 8-nji mart, Parahat, Görelde, M.Hojamamedow adyndaky daýhan birleşiklerinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda gowaça ekişini üstünlikli alyp barýarlar.

Türkmen halkynyň milli ruhunyň beýany bolan Magtymguly Pyragynyň döredijiligi dünýä nusgalykdyr. Ol medeniýetimiziň, dilimiziň gymmatly hazynasydyr. Onuň döredijiliginiň ýyllar geçdigiçe ynsan köňüllerine saçýan şuglasy has-da nurlanýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.