Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

15 IÝUN 2022

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi.

2022-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamak

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda il-ýurt bähbitli, halkara ähmiýetli köpugurly ägirt işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat, etrap bölümleriniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat, etrap birleşmeleriniň guramagynda welaýatymyzyň çägindäki edara-kärhanalarda wagyz-nesihat işleri yzygiderli geçirilip durulýar.

Bol hasylly meýdanlarda galla oragynyň gyzgalaňly dowam edýän häzirki günlerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat we etrap birleşmeleriniň wekilleri hem zähmetkeşleriň armasyny ýetirýärler.

Türkmen halky goňşusy bilen okaraly, çörekli gatnaşmagy gowy görýän halk. Goňşy aralykda gatnaýan okara bolsa, özi bilen bile iki tarapa-da rysgal, bereket eçilýär. Netijede, ýürekleriň ýakyn bolşy ýaly, halklaryň saçakly gatnaşyklary ýygjamlaşýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.