Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

16 IÝUN 2022

Ene mukaddesligi barada söz açylanda, ýaşlygym ýadyma düşýär. Biz maşgalamyzda on dogan bolup kemala geldik. Okadyk, bilim aldyk, maşgala bolduk.

Durmuşymyzy eşretli edýän, ýaşaýşymyzy abadançylyga besleýän tebigy gazdan peýdalanylanda, howpsuzlyk düzgünlerini dogry berjaý etmek her birimiziň jana-jan borjumyzdyr.

Alty müçäni arka atan käbäm Gurbanjemal Sylapberdi gyzy halkymyzyň edim-gylymlaryny öwredende: “Eşidip öwrenenden, görüp öwrenen” diýip, ýanynda oturdyp, käbir ýeňiljek işleri bize buýrup öwrederdi.

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylymyzy uly üstünliklere besleýän kärhanamyzyň energetikleri döredijilikli zähmet çekýärler. Işçilerimiz önümçilik kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, bellenilen tabşyryklara abraý bilen hötde gelmegi başarýarlar.

Gojaman taryhyň syrly sahypalaryna nazar aýlanyňda, ähli döwürde ýaşlaryň her bir ýurduň, her bir jemgyýetiň esasy sütüni, her bir halkyň dowamaty hasaplanylandygyny görmek bolýar.

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat prokuraturasynyň, welaýat kazyýetiniň, welaýat Polisiýa müdirliginiň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat kitaphanasynyň mejlisler eýwanynda maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň ähli özgertmeleriniň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli maksatnamalaryň hem-de ägirt uly taslamalaryň özenini döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş baýlygy bolan adam hakyndaky alada düzýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.