Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 NOÝABR 2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň daşary döwletler bilen alyp barýan oňyn bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk dost-doganlyk syýasaty ýokary derejelere eýe bolýar, şeýle-de eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny halkara derejesinde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge hem-d

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 23 ― 28-nji oktýabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda «Bilim — bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk» atly ok

Golaýda Görogly etrabyndaky Medeniýet öýünde Alym Arkadagymyzyň ylmy-ensiklopedik işi bolan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly eseriniň täze çapdan çykan 14-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Ýakynda Hazar şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölüminiň guramagynda şäherdäki 4-nji orta mekdepde boş iş orunlaryny hödürlemek çäresi geçirildi. Oňa welaýat häkimliginiň jogapkär işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

TÜRKMENISTAN

 

Dostluk-doganlyga giňden ýol açýan,

Türkmenistan Garaşsyz hem Bitarap.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.