Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 NOÝABR 2022

2022-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe kärdeşler arkalaşyklarynyň tertipnamalaýyn işlerini kämilleşdirmek”  atly  okuw maslahaty Türkmenista

Aşgabat — Moskwa, 1-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady.

Golaýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da k

Her milletiň öz milli gymmatlyklary bar. Türkmen maşgalasynda çaga dünýä inenden oňa geýdiriljek eşikleri ene-mamalarymyz ýagşy arzuwlara laýyk bolan yrymlar esasynda tikipdirler. Oňa çagalar 3 – 4 ýaşaýança geýdirilýän kürtekçäni hem mysal getirmek bolar.

Daşoguz welaýaty boýunça 8 müň 100 gektar meýdana ekilen şaly biziň etrabymyzdaky şalyçylyga ýöriteleşdirilen «27-nji oktýabr» we S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiklerinde ösdürilip ýetişdirilýär.

Bäherden etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylary «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň dürli görnüşleri boýunça guralýan ýaryşlara ruhubelentlikde gatnaşýar.

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň döredijilik topary welaýatymyzda döredijilik saparynda boldy. Tejen şäherindäki, şeýle-de Babadaýhan we Sarahs etraplarynyň Medeniýet öýleriniň sahnalarynda olaryň çykyşlary guraldy.

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatyndan gelip çykýan wezipeleri ilata düşündirmek maksady bilen, welaýatymyzyň ähli etraplarynda, şeýle-de Tejen şäherinde wagyz-nesihat duşuşyklary geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi hem-de etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary pagta ýygymyna gatnaşyjylary höweslendirmek işlerine aýratyn üns gönükdirýärler.

Tejen etrabynda häzirki jogapkärli möwsümde tutanýerli zähmet çekip, Watanymyzyň pagta harmanynyň barha beýgelmegine goşant goşýan pagtaçylar az däl.

Gazetimiziň geçen sanlarynda habar berlişi ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Bilim — bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk» atly okuw maslahaty geçirildi.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.