Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 NOÝABR 2022

TKA-nyň etrap birleşmesiniň karary esasynda edermen, zähmetsöýer pagtaçylary, kombaýnçylary pagta ýygymy döwründe uly zähmet üstünliklerine ruhlandyrmak, ýetişdirilen pagta hasylyny öz wagtynda, çalt we ýitgisiz ýygnamaga ýardam bermek maksady bilen «Ak pagtam — ak bagt

Iki adam ýola düşüpdir. Olar gidip oturypdyrlar, gidip oturypdyrlar. Şol gidip baryşlaryna olaryň biriniň aýagyna altynly haltajyk ilişipdir. Ol ony ýerden galdyrypdyr.

«Maru — şahu jahan» gazetinde Bäşim Ýusupdurdyyewiň uky barada ýazanlaryny okap, ussat mirasgär Ümür Esenden, halypa mugallymlar Baýram Çarykulydan, Çaňly Dawutgulydan eşidenlerimi tertipläp, halka hödürlemegi makul bildim.

Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda Türkmenistan Diýarymyzyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan ätiýaçlandyryş işleri kämilleşdirilip, dünýä ülňülerine laýyk gelýän derejä ýetirilýär.

Metbugatda çap edilen makalalarymyň hersini aýratynlykda goýuşdyryp otyrkam, birmahalky ulanan ýandepderçämde gözüm eglendi. Şonda duýdansyz süýnen ýyldyz ýaly bolup aramyzdan ir giden körpe bagşy Gulbaba Akyýew barada eden ýazgylarym maňa uly täsir etdi.

Golaýda «Mary» myhmanhanasynda TDP-niň, TSTP-niň we TAP-nyň welaýat komitetleriniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylýan taryhy ösüşler bedew bady bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň, bagtyýar halkymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny äleme ýaýýar.

Daniýanyň Şa zenany Margrete II täze muzeý açdy.  Täze açylan muzeý ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky Stiwens-Klint sebitinde guruldy. Şu ýerde Çiksulub meteoritiniň yzlaryny hem görüp bolýar.

Bilim edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy, bilim işgärleriniň iş we durmuş şertleriniň ýokarlandyrylmagy olaryň şahsy jogapkärçiligini artdyrdy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi bilen bilelikde duşuşyk geçirdi.

Hormatly Prezidentimiziň daşky gurşawyň goraglylygyny, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek babatda durmuşa geçirýän tutumlary ýurdumyzy bagy-bossanlyga büremekde, tebigy tokaýlyklary gorap saklamakda we beýleki giň möçberli işlerde öz aýdyň beýanyny tapýar.

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki ugurlarda ähli taraplaýyn ösüşini üpjün etmek babatynda alnyp barylýan işler uly üstünliklere eýe bolýar.

Hormatly Prezidentimiziň dünýä nusgalyk tutumlary netijesinde ajaýyp döwrümiz şanly wakalara beslenýär. Ata Watanymyzyň ykdysadyýeti ösýär, ähli pudaklarda uly üstünlikler gazanylýar.

Ata-babalarymyz tarapyndan kämil derejä ýetirilen asylly ýörelgeler, däp-dessurlar esasynda jemgyýetimizde ahlak gymmatlyklaryna hemişe uly orun berlipdir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, Watanymyzyň dünýädäki abraý-mertebesiniň beýgelmegi ugrunda uly işler alnyp barylýar.

Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, gijelerine düýş görmek ähtimallygy has ýokary bolýar. Şol bir wagtyň özünde, dem alyş ýollarynyň agyr keselinden ejir çekýän adamlar gijelerine bolşy ýaly, gündizlerine hem düýş görüp bilerler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitaraplyk we «Açyk gapylar» syýasatyny ýöredýän, bütin dünýä bilen hoşniýetli dostluk gatnaşyklaryny ýola goýýan Türkmenistan deňiz, howa, demir

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.