Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 NOÝABR 2022

Şeýle at bilen Sarahs etrabynyň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Änew şäherinde hususy pudagyň wekillerine degişli önümçilikleriň ençemesi hereket edýär. Şolaryň hatarynda «besti» haryt nyşanly çaga lybaslaryny öndürýän kärhanany hem agzamak bolar.

Babadaýhan etrabynyň Medeniýet öýünde geçirilen wagyz-nesihat häsiýetli maslahatda milli mirasymyza, medeni gymmatlyklarymyza, milli keşdeçilik sungatymyza goýulýan sarpa dogrusynda gürrüň edildi.

Bag ekmegiň we olara ideg etmegiň, şeýlelikde Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmegiň asylly işdigine oňat düşünýän Babadaýhan etrabynyň işçi-gullukçylary, ýaşaýjylary ählihalk bag ekmek dabarasyna uly höwes bilen gatnaşdylar.

Türkmenlerde Jüljül atly saz guraly hakynda şeýle rowaýat bar. Gadym döwürlerde Şuşa atly bir patyşa ýaşapdyr. Onuň özgelerden tapawudy, ol guşlaryň diline düşünipdir, guşlaryň arasynda ýaşap, olaryň dilini öwrenipdir.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.