Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 NOÝABR 2022

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň Balkanabat şäher bölüminiň welaýat kitaphanasy bilen bilelikde guramaklarynda «Saglygymyzyň sakasy» atly masla

«Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp taglymatyň dabaralanmagy bilen, halkymyzyň abadan, bolelin durmuşda ýaşamagyny, halal zähmetiniň hözirini görmegini üpjün  etmäge gönükdirilýän özgertmeleriň netijesinde her bir günümiz bagtyýarlyga beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ösüp gelýän ýaş nesle dünýä ülňülerine laýyk bilim bermek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegidir.

Watanymyz dünýäde deňi-taýy bolmadyk meşhur halylaryň, şaý-sepleriň, zergärçilik, küýzegärçilik sungatynyň, senetçiligiň, ussaçylygyň gadymy mekanydyr. Bu toprakda amaly-haşam sungatynyň gaýtalanmajak nusgalary döredilipdir.

Türkmenlerde telpege uly hormat goýulýandygyny tassyklaýan rowaýat bar. Şol rowaýata görä, Eýran şasy Nedir şa (ХVIII asyryň birinji ýarymynda) özüniň Keýmir kör bilen duşuşyklarynyň birinde, onuň göwnüne degiji söz aýdypdyr.

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda daýhanyň yhlasyndan gowaçaly meýdanlarda kemala gelen “ak altynyň” bol hasylyny ýygnamak gyzgalaňly dowam edýär.

Kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşmeleriniň maliýe-ykdysady bölümleriniň müdirleriniň, baş hasapçylarynyň, esasy hünärmen hasapçylarynyň, derňew toparlarynyň derňewçileriniň hünär taýýarlyklaryny ýokarlandyrmaklyga ýeterlik üns berilýär.

2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenis

2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Aşgabat şäher Halk maslahatynyň bilelikde gurnamaklarynda “Atalaryň ýörelgesi-nesillere görelde” 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdumyzyň oba hojalyk, daşky gurşawy goramak ulgamynda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň   Kärdeşler   arkalaşyklarynyň    Milli    merkezi  bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Miras”  teleýaýlymynyň bile

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen 2020-nji ýylda Watanymyzyň gazanan giň gerimli üstünlikleri mynasybetli «Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» atly neşiriň nobatdaky 14-nji sany çykdy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.