Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

15 NOÝABR 2022

Golaýda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, gaznaçylary, işewirleri, derňew toparynyň agzalary we Geňeşiň agzalary bilen 2022-nji ýylyň noýabr aýyn

Golaýda Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde 120-den gowrak dünýä Liderleriniň gatnaşmagynda howa boýunça bütindünýä sammiti geçirildi.

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyny

Mälim bolşy ýaly, 11-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynyň Samarkant şäherinde geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dünýäniň ýokary ordeni bilen

Köýtendag etrabyndaky 39-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köýtendag etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Köýtendag etrap bölüminiň bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi.

Golaýda Görogly etrap hassahanasynda «Maşgala mukaddesligi halkymyzyň milli terbiýesiniň gönezligidir» ady bilen maslahat geçirildi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň maliýe-ykdysadyýet bölüminiň hem-de Türkmeni

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.