Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

16 NOÝABR 2022

       Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda halkyň saglygyny berkitmekde, beden we ruhy taýdan sagdyn ýaş nesli terbiýelemäge gönükdirilen häzirki zaman ulgamy kemala getirildi.

Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilendigi bilen baglanyşykly habary eşidip, göwün guşumyz ganatlandy. Bu şatlykly habar gadymy şäheriň — Änewiň şan-şöhratynyň alyslara dolýandygynyň alamatydyr.

Geçen ýekşenbe güni ýurdumyzda Hasyl toýy giňden toýlandy. Bereket-bolçulygyny alamatlandyrýan bu ajaýyp baýramyň toý dabaralary welaýatymyzda şatlyk-şowhuna beslendi.

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­ründe ru­hu­be­lent hal­ky­my­zyň joş­gun­ly ga­dam­la­ry­ has-da rowaçlanýar.

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda ýurdumyzyň çagalar çeperçilik hem-de sungat mekdepleriniň ýaş suratkeşleriniň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.