Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

17 NOÝABR 2022

Berkarar döwletimizde Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda eziz Diýarymyz ösüşleriň belent sepgitlerine sary bedew bady bilen öňe barýar. Ähli ulgamlarda uly-uly üstünliklere eýe bolunýar.

Çölüň içgysgynçlygyny ýeňledip, dolan Aý kümüş şuglasyny alaňlara döküp dur. Şu mahal serkäniň jaň sesi bilen ineriň yňranmasy hem gulagyňa hoş ýakýar.

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda halkymyzyň saglygyny goramakda we berkitmekde giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, ilaty, hususan-da, ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmekde taýsyz tagallalar edilýär.

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet ýeňişleri bilen jemlemegi maksat edinýän türkmen halky döredijilikli zähmet çekýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler Garaşsyz döwletimiziň ösüşli ýoluna itergi berýär.

“Saglyk” Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde soňky ýyllarda Türkmenistanda adam ömrüniň ortaça dowamlylygy yzygiderli ýokarlanýar, ulgamyň düzümleri döwrebaplaşdyrylýar.

Pederlerimiziň nepis senetleriniň naýbaşy görnüşleri kämil sungat derejesine ýetirilip, gözelligiň nusgasyna öwürilipdir. Şeýle senetleriň biri-de türkmeniň milli tikinçilik we keşdeçilik sungatydyr. Bu senetler biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Zähmetiň gaýnap-joşýan — ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň bejerilip, halkyň hyzmatyna ugradylýan ýerine baranyňda, halal zähmetiň eçilýän datly miwesine guwanjyň artýar, tämiz kalply adamlaryň ukyp-başarnygyna baş egýärsiň.

Gum içinde öz baýlygy, adamkärçiligi hem-de sungata sarpa goýýanlygy bilen il hormatyny gazanan bir baý ogluny öýeripdir. Ol toýuna öz iline belli bagşydyr sazandalary, şahyrlary çagyrypdyr. Baýyň toý çakylygy Mämmetweli Keminä-de baryp ýetipdir.

Güneşli Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli gymmatlyklarymyzy öwrenmäge, rejelemäge, aýawly saklap, geljekki nesillere ýetirmäge we wagyz etmäge giň mümkinçilikler döredilen.

Kerwen ýolunyň aladasy hemişe ýeterlik bolupdyr. Ir döwürlerde argyşa gidilende, kähalatda ýolda-ýolumda ýagyş-ýagmyr kän ýagyp, käte daňlan ýüpüň öl bolup, çözülmesi kyn bolýan mahallary jezwer ulanypdyrlar.

«Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen pähim-parasatly şygary beýik tutumly işleriň gözbaşynda goýýan Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda uly özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetiň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ätiýaçlandyryş ulgamynda hem uly özgertmeler amala aşyrylýar.

Eziz Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek, sport bilen meşgullanmak halkymyzyň hemrasyna öwrüldi.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň edaralarynyň hasaba alyş syýasaty

Esenguly etrap häkimliginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, raýat

    Golaýda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky ýigriminji maslahaty geçirildi.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.