Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

22 NOÝABR 2022

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň  başlygy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyza ajaýyp serpaý etdi dörediji Arkadagymyzyň keremli kitaplarynyň kerwenine ýene-de bir kitaby goşu

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan edilen ýylynda ulag-logistika ulgamynda amala aşyrylýan işlerine möhüm we wajyp ähmiýet berilýär.                                        

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ösüşiň täze tapgyryna gadam basan ýurdumyz bu gün dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň, özara düşünişmegiň berkarar bolmagy ugrunda hemişe alada edýär, ýakyn-alys döwletler bilen hoşniýetli, birek-birege sarpa goýmaga, deňhukuklylyga

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesi bilen Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramagynda etrapdaky Sakar şäher medeniýet öýünde «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen aýdym-sazly masla

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda S.A.Nyýazow adyndaky etrap boýunça 16000 gektar meýdana güýzlük bugdaýy ekilýär.

Ýakynda Tejen şäherindäki 11-nji orta mekdebiň mejlisler jaýynda şäher häkimliginiň ýörite meýilnamasy esasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Garaşsyz ýurdumyz arzyly arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Eziz Watanymyzda halkymyzyň geljeginiň has nurana bolmagy ugrunda irginsiz alada edilýär. Durmuşymyzyň gülleri bolan bagtyýar çagalar aýratyn mähir, söýgi, üns-alada bilen gurşalýar.

Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat ministrligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny doland

Golaýda  Türkmenistanyň Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy”  ýylynyň iş meýilnamasyna laýyklykda, TKAMM-nyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyn

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.