Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

24 NOÝABR 2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik başlangyçlary Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda mynasyp dowam etdirilýär.

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Arkadagly Serdarynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar.

Her uly ýaryşda bolşy ýaly, bu Dünýä Kubogynda hem çykyş edip bilmejek ýyldyz futbolçylaryň sany az däl. Dünýä Kubogyna öýlerinde tomaşa etjekler aglaba 3 topara bölünýär.

Türkmen halkynyň dostluga sarpasy aýratyndyr. Bu taryhy hakykat. Halkymyz öz dostuna ýüreginiň töründen orun berýär. Ýagşy günleriň şatlygyny, kyn günleriň kynçylygyny paýlaşýar. Dost dostunyň ýüzüne seredip, özüni görýändir.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Bäherden etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň guramagynda sport mekdebiniň tälimçi-mugallymlarynyň we türgenleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagyndan,
Ne beladyr, kimse çeker bu derdi?
Yşk dagyn assalar Gögüň boýnundan,
Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.
 

Magtymguly PYRAGY.

* * *

Ýakynda Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň çöl eteginde täze dörän hojalyklarynyň ýaşaýjylary üçin şatlykly waka bolup geçdi: täze ýurtda mekan tutunan maşgalalaryň altmyşa golaýynyň ojaklarynda «mawy ýangyç» alawlap başlady.

Möwsümleýin ýiti sowuklama ýokanjy, esasan-da, howa-damja (adam üsgürende, asgyranda, gürlände) howa tozan we galtaşyk ýoly bilen adamdan-adama örän çalt geçýär.

Ajap eýýamymyzyň ýyllarynda bolşy ýaly, Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda-da Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzy durnukly we depginli ösdürmekde gazanylýan üstünlikler täze sepgitlere ruhlandyrýar.

Adam hakdaky alada Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda-da giňden ýaýbaňlandyrylýar. Bu alada il-günümiziň abadan, bolelin durmuşda ýaşap, tutanýerli zähmet çekmegine zerur şertleriň döredilmeginde jemlenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpasyrlyk taryhy şöhrata beslenen türkmen halky hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bagtyýar geljeginiň binýadyny berkden tutýar.

Türkmen oba hojalyk institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda yglan edilen «Täze eýýamyň üme däbi» atly döredijilik festiwaly geçirildi.

«Watan diňe halky bilen Watandyr!» diýen parasatly şygary durmuşa geçirilýän beýik işleriň esasy ýörelgesi hökmünde kesgitleýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşuly nesliň wekillerine uly sarpa goýulýar.

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrundaky işler ata Watanymyzyň tutuş giňişligini bagtyýarlyk ruhuna besleýär. Hormatly Perzidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda köpçülikleýin bag ekmek işleri giň gerimde amala aşyrylýar.

Türkmen hem-de özbek halklary heňňamyň irki döwürlerinden bäri goňşy bolup, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýup gelipdirler.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzüminde zähmet çekýän merdana nebitçiler Watanymyzyň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Ýurdumyzyň ilatynyň saglygyny goramak halkymyzyň abadan, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmekde üstünlikli amala aşyrylýan işleriň möhüm bölegidir.

Täze taryhy döwürde adam hakyndaky alada ilkinji orunda goýulmak bilen, hormatly Prezidentimiziň öňe süren «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen belent şygarynda jemlenendir.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.