Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 MAÝ 2023

Saglygy goraýyş müdirligi hem-de Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi, 2023-nji ýylyň maý aýynyň 1-ne Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda “Arkadagyň akyl pendi bagtyýar ömrüň binýady” atly saglygy goraýyş ulgamynyň işg

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi “Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň, “Türkmennebit” d

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde kiber howpsuzlyk, elektron resminamalar, elektron resminama dolanyşygy we sanly ulgamyň hyzmatlarynyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň dowamynda, elektron resminamalaryň, elektron resminamalaryň dolanyşygynyň we san

2023-nji ýylyň 2-nji aprelinde Çernogoriýada geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda öňki Çernogoriýanyň ykdysadyýet ministri Ýakow Milatowiç ynamly ýeňiş gazandy.

Ýurdumyzda daşky gurşawynyň binýadynyň has-da kämilleşdirmegiň dowamynda tebigaty goramagyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, hojalyk we beýleki işleriň tebigy ekologik ulgamlara zyýanly täsiriniň öňüni almaga

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda ýaş nesilleriň arasynda «Sport – sagdynlyga barýan ýol» atly wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi.

Seý­kin ba­syp, uz ýöräp kiş­ňä­nin­de gyz bak­dyran, to­ýlarda çarpa­ýa galan, ine, şeý­dip göwünleri awlagan bedewlerimi­ziň at- abra­ýy dün­ýä ýaň sal­ýan­dyr, hal­kyň ha­kyda­syn­da ebedi ýaşa­ýan, ýelden ýüwrük gamyşgu­lak bedewlerimi­ze di­ňe türkmen h

Go­laý­da TKA-nyň Da­şo­guz we­la­ýat bir­leş­me­si­niň uly mej­lis­ler eý­wa­nyn­da Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my my­na­sy­bet­li ge­çi­ri­len baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy­ny Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si, Türk­men

Ahal­te­ke be­dew­le­ri Ga­raş­syz, hemişelik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň tä­ze be­lent­lik­le­re ta­rap ynam­ly öňe bar­ýan­dy­gy­nyň ny­şa­ny­dyr.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.