Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 MAÝ 2023

Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndysy dünýä çempionatynda «A» toparda  (3-nji diwizion) Lýuksemburgyň ýygyndysyny utdy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gyzylarbat etrap birleşmesi bilen bilelikde Gyzylarbat etrabynyň çagalar çeperçilik mekdebinde “Hünärim bar hormatym bar” atly “Altyn Asyr”  teleýaýlymy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gyzylarbat etrap birleşmesi bilen bilelikde Gyzylarbat etrabynyň medeniýet öýünde Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Preziden

Şu günler Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň ähli ýerinde ýetip gelýän Milli Ýeňiş baýramy uly dabaralar bilen bellenilip geçilýär.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda beýleki ugurlar bilen birlikde geçmiş taryhymyzy içgin öwrenmek, milli medeniýetimizi döwrebap ösdürmek meseleleri örän wajyp wezipelere öwrüldi.

Ýakynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Germaniýa Federatiw Respublikasynda gulluk iş saparynda boldy.

2023-nji ýylyň 2-3-nji iýunynda Braziliýa, Russiýa, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrika Respublikasy döwletleriniň emele getirýän BRICS toparynyň ýygnagy geçiriler.

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda tebigaty goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatda bimöçber işler amala aşyrylmagy dowam edýär.

Durmuşda ata-ene  we perzentlik  borjunyň  özara sazlaşmagy sagdyn jemgyýeti kemala getirmekde uly ähmiýete eýedir. Maşgalada çaganyň ilkinji gözüni açyp görýäni mähriban ejesi. Ene maşgalanyň örki, diregi bolmak bilen, çaga terbiýesiniň ilkinji mugallymydyr.

Deňizdek joşgunly, göwündek güllän,

Arkadag Serdarly Watanym bardyr!

Daglary, düzleri gözellik  umman,

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Dänew etrabyndaky ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň iş meýilnamasyna laýyklykda, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, etrapdaky 6-njy orta mekdepde bäsleşik geçirildi.

Golaýda hormatly Prezidentimiziň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek maksady bilen, «Awaza» medeni-dynç alyş zolagyndaky «Seýrana» myhmanhanasynda Türkmenistanyň maýyplarynyň merkezi bedenterbiýe-sport klubynyň 2023-nji ýylyň spor

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap geňeşiniň iş meýilnamasy esasynda «Sagdyn durmuş — sagdyn jemgyýet» ady bilen etrapdaky 41-nji orta mekdebiň mugallymlarynyň hem-de ýokary synp okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Gujurly, hyjuwly, ruhlary belent,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Her işde rowaçlyk, üstünlik bilen,

Döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda işlemegiň, hojalygy ýöretmegiň, işi sazlaşykly guramagyň täzeçe usullarynda hereket edýän Daşoguz şäherindäki motor-abatlaýyş zawody demirgazyk welaýatyň oba hojalyk önümçiliginiň tehniki üpjünçiliginde mynasyp orun eýeleýä

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.