Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 MAÝ 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň:

Ýakynda Kaka etrabynyň Medeniýet öýüniň kiçi mejlisler jaýynda ýurdumyzda zähmet kanunçylygynyň berjaý edilmeginiň meselelerine bagyşlanan “Rowaçlyk ýolundaky aýdyň maksatlar” atly okuw maslahaty geçirildi.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda hormatly Prezidentimiz Arakadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda türkmen sportuna uly üns berilýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bereket etrap birleşmesi bilen bilelikde gurnamaklarynda türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Altyn Asyr” teleýaýlymy tarapyndan baýramçylyk teleýazgys

Ýakynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň iş meýilnamasyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň çäklerinde ýerleşýän edara - kärhanalarda we guramalarynda “Zähmeti goramak-sagdyn we howpsuz

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, belent sepgitli üstünliklere, buýsançly ösüş-özgertmelere beslenýär.

       Türkmen halky «Saglygym — baş baýlygym» diýip, saglygy ähli zadyň sakasy hasaplaýar. Sagdyn, ruhubelent nesli kemala getirmek ugrunda ýurdumyzda dürli sport çäreleri, bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

Türkmen halkymyzda toý-baýramlarynyň sanam, olaryň görnüşem kän. Şol toý-şagalaňynyň her haýsynyň hem biri-birine meňzemeýän düzgün-kadalary, edepleri bar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen esaslandyrylan Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işiniň barha rowaçlanýandygy, geljekde onuň has-da  giň ger

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamy halkymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli gymmatlyklaryna, asylly ýörelgelerine esaslanyp

Beýik ösüşlere  galkynýar halkym,

Täze eýýam Galkynyşy döwründe.

Diýarym gül açyp, saçyp dur ýalkym,

Täze eýýam Galkynyşy döwründe.

Arkadagly Serdarymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrýan öňdengörüjilikli we parasatly içeri hem-de daşary syýasatynyň dowamynda demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýy barha artýar.

Änew şäherindäki sport mekdebinde okuwçy oglanlaryň arasynda türkmen milli göreşi boýunça welaýatyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

Gökdepe şäherindäki Medeniýet köşgünde «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly aýdym-saz bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

Ak bugdaý etrabynyň oba zähmetkeşleri möwsümleýin meýdan işlerine jogapkärli çemeleşýärler. Etrabyň zähmetsöýer daýhanlary şu günler gowaça ekişi geçirilen meýdanlara ideg etmek işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alyp barýarlar.

Türkmen bedewiniň milli baýramy Ahal welaýatymyzda hem giňden bellenip geçildi. Joşguna beslenen aýdym-sazly dabaralara, baýramçylyk maslahatlardyr duşuşyklara ildeşlerimiz egsilmez ruhubelentlikde gatnaşdy.

Rowaýat kysmy bu gürrüňde şeýle diýilýär:

«Tupan dartylyp, gury ýere çykylandan soň pygamberimiz Nuh janly-jandarlaryň hemmesini jübüt-jübütden edip, öz ygtyýaryna goýberip, «Baryň, indi täze ýaşaýşy özüňiz guruň!» diýýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.