Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 MAÝ 2023

Hormatly  Prezidentimiziň „Watan diňe halky bilen Watandyr!

2023-nji ýylyň 4-nji maýynda, penşenbe güni Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirliginde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler  zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz habarlary welaýat gäzetiniň bilelikde guramaklarynda Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Baky ýaşar gerçekler” ady bilen aýd

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň guramagynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly mynasybetli «Sport — sagdynlygyň gözbaşy» atly şygar bilen Türkmenistanyň kerler we körler jemgyýetiniň Daşoguz şäherindäki okuw-önümçilik kärhanasynyň işgärle

Bagtly günlem gujagyňda,

Sen damarda ganym, Watan!

Şadyýan men ojagyňda,

Jigerimde janym Watan!

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynyň bilelikde guramagynda «Zähmeti goramak — howpsuz önümçiligiň kepili» diýen at bilen usuly-okuw maslahaty geçirild

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllyk şanly senesini giňden dabaralandyrmak maksady bilen, «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz şäher medeniýet merkez

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda toýlanýan şanly toýlar halkymyzy täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy — döwlet eýeçiligindäki emlägiň fiziki we ýuridik şahslaryň hususy eýeçiligine muzdly berilmegidir.

Golaýda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça iki günlük halkara göçme forumy geçirildi.

Halkynyň rahatlygy, asudalygy, zähmet çekmegi üçin ähli şertleri döretmek babatynda aladalanýan ýurt Baştutanymyz sagdyn durmuş ýörelgesini hemmeleriň hemra tutunmalydygyny sargaýar.

Galanyň gurluşygy hanyň tabşyrygy boýunça göz öňünde tutulan tertipde, takyk gidip dur. Ýöne näme, iş bar ýerinde kynçylygam, ýetmezçiligem bolaýýar.

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygynyň baýramy golaý geldi. Bu sene dünýäniň ençeme döwletleri bilen birlikde, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzda-da bellenilip geçilýär.

Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty netijesinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda-da ösüşler rowaçlanýar.

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni taryhy wakalara beslenip, hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr!

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler  zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz habarlary welaýat gäzetiniň bilelikde guramaklarynda Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Baky ýaşar gerçekler” ady bilen aýdym-sazly medeni çäre geçiri

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler  zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz habarlary welaýat gäzetiniň bilelikde guramaklarynda Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Baky ýaşar gerçekler” ady bilen aýdym-sazly medeni çäre geçiri

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstünlikli amala aşyrylýan, uzak geljegi öz içine alýan döwlet maksatnamalarynda ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak wezipesi esasy orunda goýulýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz deňiz, howa, demir ýol we awtomobil gatnawlaryny öz içine alýan Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ulag-üstaşyr geçelgeleriniň häzirki zaman ulgamyny döretmek boýunça iri taslamalary üstünlikli durmuş

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sergi merkezinde «Kitap — ynsan kalbynyň şamçyragy» atly çäre guralyp, ol neşir önümleriniň, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini, dabaraly maslahaty, kitap şüweleňinidir söwdasyny öz i

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan dünýäniň dürli döwletleri we abraýly Halkara düzümleri bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine we pugtalandyrylmagyna gönükdirilen parahatçylyk söýüjilikli syýasaty amala aşyrmak bilen, ynsanperw

Babadaýhan etrap Medeniýet merkezinde döwlet derejesindäki ders bäsleşiklerinde ýeňiji bolan mekdep okuwçylaryny sylaglamak dabarasy geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.