Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 MAÝ 2023

2023-nji ýylyň 4-nji maýynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 2-nji martynda çykaran 2623-nji Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmegiň 2022-2025-nji

9-njy maý Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dostluk, raýdaşlyk baradaky garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, nesillerde watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent duýgularyny dabaralandyrýan senedir.

Golaýda Görogly etrap Medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda Beýik Watançylyk urşunyň  78 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly wagyz-nesihat  maslahaty  geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni şanly senelere toýdur-baýramlara beslenýär.

Şu ýy­lyň 20-nji ap­re­lin­de türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de Maslahatlar mer­ke­zi­niň bi­na­syn­da Halk Maslahatynyň mej­li­si ge­çi­ril­di.

Görogly etrap medeniýet merkeziniň mejlisler eýwanynda  Beýik ýeňişiň 78-ýyllygyna bagyşlanylyp aýdym-sazly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmenistan halkara gatnaşyklaryň döwrüň talaplaryna laýyk pugtalandyrylmagy, hoşniýetli, özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy, möhüm halkara başlangyçlary bilen öňe sürýän demokratik, hukuk we dünýewi, Garasyz, hemişelik Bitarap döwlet hökmünde

Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer syýasaty  ýurdumyzda her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny amala aşyrmaga, adalatly jemgyýetde bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda  Änew şäherinde ýerleşýän “Ak bugdaý” Milli muzeýinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat bi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler  zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz habarlary welaýat gazetiniň bilelikde guramaklarynda Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Baky ýaşa gerçekler” ady bilen aýdy

2023-nji ýylyň 5-nji maýynda, anna güni Aşgabat şäherimizdäki “Aşgabat” seýilgähinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda “Eziz diýar bagy-bossan, goý güllesin Türkmenistan” atly söhbetdeşligi geçirildi.

2023-nji ýylyň 5-nji maýynda, anna güni, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Beýik Watançylyk urşunyň ýatlama güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda “Watana - ojaga wepaly mährem

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.