Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 MAÝ 2023

Senagat ulgamynyň kanunçylyk hukuk binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde, senagat nusgalarynyň hukuk goragy we peýdalanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän, X bapdan ybarat we 44 maddany öz içine alýan, «Senagat nusgalarynyň hukuk gor

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 1941-1945-nji ýyl­la­ryň ur­şu­nyň sö­weş meý­dan­la­ryn­da we­pat bo­lan gah­ryman­la­ry­my­zy hem-de tyl­da zäh­met çe­ken mäh­ri­ban­la­ry­my­zy ýat­lap,­ gaý­duw­syz­lyk bi­len sö­we­şip, eder­men­li­giň we gah­ry­

Öňňin paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul we baýramçylyk sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy.

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da düýp­li yl­my esas­la­ra da­ýan­ýan uly iş­ler üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň tamamlananyna 78 ýyl bolsa-da, ony ýatlamak hem kyn, ýatlamazlyk hem kyn. Sebäbi urşuň elhenç ýagdaýdygyna adamzat aňyrýany bilen düşünýär.

Ata-babalarymyzyň döwletlilik ýörelgelerine ygrarly mähriban halkymyz Watan üçin şirin jandan geçen pederlerini bu günki gün uly hormat bilen hatyralaýar.

Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, niderlandlar, Belgiýa, Daniýa, Irlandiýa, norwegiýa, lýuksemburg döwletleriniň ýolbaşçylary we energiýa ministrleri hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Komissiýasynyň ýolbaşçylary Belgiýanyň os tende şäherinde geçirilen Demirgazyk deňiz sammitine

2023-nji ýylyň maýynyň 3-5-i aralygynda Halkara zähmet guramasynyň gurnamagynda Azerbaýjan respublikasynyň Baku şäherinde “Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi hem-de adalatly geçişi üpjün etmek babatda kärdeşler arkalaşyklarynyň hereketleri” atly üç

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.