Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

15 MAÝ 2023

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, belent üstünliklere, buýsançly ösüşlere beslenýär.

Ata Watanyny, halkyny goramak üçin edermenlik görkezen merdana ýigitler ýeňşi ýakynlaşdyrmak üçin aldym-berdimli söweşlere girdiler. Olar deňi-taýy bolmadyk mertlik, gahrymançylyk görkezip, atlaryny taryha altyn harplar bilen ýazdyrdylar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.