Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

17 MAÝ 2023

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  ýurdumyzy dünýäniň  ösen döwletleriniň  birine  öwürmäge,  durmuşymyzyň ähli ugurlarynda oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmäge, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini düýpgöter täze derejä çykarmaga gönükdirilen ägirt taslamalar

Baharyň reňkini, ýaşyl ýaýlanyň reňkini, arzuw-umytlaryň reňkini lowurdadyp, asuda mawy asmanymyzda erkana parlaýan Ýaşyl tugumyzyň dabarasyny ýylyň her ýylyň bahar  günlerinde baýram etmegimizde örän uly many bardyr.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň çar künjeginde guralan dabaralar, baýramçylyk çäreleri şatlyk-şowhuna beslendi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri beýik işleriň amala aşyrylýan zamanasy hökmünde taryha ýazylýar.Her bir geçýän günümiz ösüşlere beslenip,bizi täze şanly wakalar bilen begendirýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň ösüşiň täze belentliklerine çykarmakda ähli ugurlar boýunça hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda netijeli işler amala aşyrylýar.

2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny  hem-de bu parasatly başlangyçlary netijeli dowam edýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Watanymyzyň gülläp ösmegi üçi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ata Watanymyz depginli ösýän ýurt hökmünde dünýädäki at-abraýy barha belende galýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesin

Toýlara beslenýär eziz Diýarym,

Döwletim berkarar, bagtyýar halkym,

Bir supra jemlenen göwünler galkyp,

Garaşsyz we baky Bitarap Diýarymyzyň, mähriban halkymyzyň aladasyna ýugrulan, beýik maksatlara gönükdirilen bimöçber işleri bilen bütin jemgyýetimiziň söýgüsini gazanan Gahryman Arkadagymyzyň tutuş il-halkymyzyň erk-islegine laýyklykda Türkmenistanyň halk Maslahatynyň b

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygyna eýe bolmagyndan soň,                   1992-nji  19-njy fewralynda ýaşyl reňkli aý-ýyldyzly we halynyň gölleri bilen bezelen türkmeniň baýdagy al asmanda pasyrdady.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň özbaşdaklygynyň, jemgyýetimiziň mizemez agzybirliginiň we jebisliginiň nyşany bolan Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda, welaýatlarda, etraplarda geçirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” bellenilýän Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň etrap Geňeşleriniň hem-de Türkmenistanyň

Gahryman Arkadagymyzyň  “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly kitabynda belleýşi ýaly:”Biziň baý hem-de gadymy mirasymyz, bahasyna ýetip bolmajak medeni-ruhy gymmatlyklarymyz bar” Ana şolary apalamakda, ezizlemekde, eşrep deýin aýap saklamakda we geljekki nesille

Türkmenistan döwletimiziň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda dabaraly çäreler geçirilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň “Watan goragy mukaddesdir” atly kitabynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň hem Konstitusiýasyna kämil derejede şeýle baha berilýär: “Ýurdumyzyň Esasy Kanuny hukuk ulgamynyň binýady, milli kanunçylygyň çeşmesi bolmak bilen, kanunlaryň hökmü

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem–de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa ge

“Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitçiler” medeniýet köşgünde 2023-nji ýylyň maý aýynyň 6-na Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli Balkan welaýat hakimligi bilen welaýat jemgyýetçilik guramalary bilelikde uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlar bilen duşuşyk geç

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: “Türkmen halysy ynsan kalbyny joşa getirýän gudratdyr, türkmeniň öz milletine, diline, dinine, sungatyna, asylly däp-dessurlaryna bolan egsilmez söýgüniň nyşanydyr. Türkmen halysy halkymyzyň ruhy ahwalydyr.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň çar künjeginde guralan dabaralar, baýramçylyk çäreleri şatlyk-şowhuna beslendi.

Türkmeniň adyny ýedi yklyma ýaýan ýaşyl tugum, bu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň  we Türkmen  Döwlet baýdagynyň güni. Tugumyz hem edil türkmeniň mertebesi ýaly beýikdir.

Ýakynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşi bilelikde guramagynda “Temmäki önümleri-saglyga zyýan” atly wagyz-nesihat duşuşygy Kaka Kän müd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň şanly baýramy bolan Ýeňiş güni egsilmez joşgun, uly dabara bilen bellenilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kämilleşen dutarda ýerine ýetirijilik we bagşyçylyk sungatyny halkymyza wagyz etmek, dünýä ýaýmak, zehinli bagşy-sazandalary ýüze çykarmak, olaryň sungat

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Ösüşler ähli ulgamlarda sazlaşykly alnyp barylýar, belent sepgitlere ýetilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe  “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni ösüşlere, özgerişliklere beslenýär.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Ösüşler ähli ulgamlarda sazlaşykly alnyp barylýar, belent sepgitlere ýetilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda toýly günleriniň birinde Ahal welaýatynyň A bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler zalynda “Özgerişlere beslenen Berkarar Watanym” atly maslahat geçirildi.

Eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygy taryhy pursat bolup, türkmen halky öz ykbalyny çözmegi tebigy şertlerde amala aşyrmagy başardy, ýagny parahatçylyk ýoly bilen, milli kanunçylygy we halkara kadalary berjaý edip, azatlyga, hakyky syýasy we ykdysady özbaşdaklyga eýe

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ,,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde         1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňişiň şanly 78 ýyllyk baýramy dabaraly ýagdaýda giňden bellenilip geçi

Diýarymyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki merkezi seýilgähinde Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli welaýat derejesindäki esasy dabaralar geçirildi.

 “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly uly özgertmelere eýe bolduk.

Aşgabat, 16-njy maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň ýolbaşçysy Margareta Sederfeldi kabul etdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 1941-1945-nji ýyl­la­ryň ur­şu­nyň sö­weş meý­dan­la­ryn­da we­pat bo­lan gah­ryman­la­ry­my­zy hem-de tyl­da zäh­met çe­ken mäh­ri­ban­la­ry­my­zy ýat­lap,­ gaý­duw­syz­lyk bi­len sö­we­şip, eder­men­li­giň we gah­ry­

Demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli kanunçylygy döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň häzirki ýagdaýlaryna, halkara hukugyň kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda kämilleşdirmek boýunça bimöçber işler durmuşa geçirilýär.

FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION

 

Ýeňiş baýramyna bagyşlanyp, Bäherden etrabynyň bedenterbiýe we sport bölümi hem-de etrap KA-nyň guramagynda etrabyň sport mekdebinde ýaşuly nesilleriň we baýry tälimçileriň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Ahal welaýaty boýunça şahamçasynda «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Ak bugdaý etrabynyň pileçileri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny ýüpekçilikde ýokary görkezijilere beslemek hyjuwy bilen tutanýerli zähmet çekýärler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.