Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

18 MAÝ 2023

Meşhur şahsyýetler hakynda

Paýhaslylyk

 

Nesil terbiýesi babatda dana ata-babalarymyzyň asyrlar aşyp gelen ýol-ýörelgesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze many-mazmun bilen baýlaşyp, üstünlikli dowam etdirilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň mukaddes ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda güller açýan Diýarymyz bu günki günde ösen ýurtlaryň hatarynda tanalýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň her güni uly üstünliklere, şanly wakalara beslenýär. Üstümizdäki — “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen ýylymyzda-da ýeňişli menzillerimiz rowaç alýar.

Türkmen halkynyň baý hem özboluşly medeniýetinde milli senetçilik aýratyn orny eýeleýär. Ýüpekçilik we onuň bilen baglanyşykly dokmaçylyk şolaryň hataryna degişli bolup, öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar.

Meýdan melhemleri

 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen  milli medeniýetimiz, sungatymyz has-da pajarlap ösýär.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň

Türkmenistanyň Konstitusiýasy jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň gurluşynyň esasy ugurlaryny, ýurdumyzyň syýasy-ykdysady we hukuk ýörelgelerini kesgitleýän Esasy Kanunymyz bolup, ol bagtyýarlygymyzyň binýadydyr.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.