Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

19 MAÝ 2023

“Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitçiler” medeniýet köşgünde 2023-nji ýylyň maý aýynyň 19-yna  Türkmen keşdeçilik sungatynyň, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň hem-de Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň ÝUNESKO-nyň Adamz

Ýakynda alnyp barlan işleriň netijeleri, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bu ugra gözegçilik edýän Orunbasary çykyş etdi.

2023-nji ýylyň 19-njy maýynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň

Öňe!

Türkmen halky özüniň milli gymmatlyklaryny başynyň täji saýýar.

        Türkmen halkynyň şeýle bir aýratynlygy bar – ol hemişe öz zenanlaryna uly sylaşyk, hormat bilen garapdyr. Gyz-gelin  mertebesi,  abraýy, gözelligi barada irki döwürlerden bäri köp aladalar edipdir.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Magtymguly etrap birleşmesi bilelikde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp günlerinde Magtymguly etrabyndaky  Magtymguly Pyragynyň

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” hem-de Türkmen halysynyň Milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi,  Bereket çeper halyçylyk kärhanasy

 Älemgoşar öwüşginli güllere beslenen türkmen sährasyny ýadyňa salýan nepis türkmen halysy özüniň gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Milli halyçylyk sungaty halkymyzyň amaly-haşam sungatynyň has gadymy görnüşi hasaplanylýar.

Ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­nyň we Döwlet baýdagynyň gü­ni my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar ge­çi­ril­di.

18-nji maý – Türkmenistanyň Konistitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy güni mynasybetli Daşoguz şäherimizdäki Baş baýdak meýdançasynda welaýat derejesinde baýramçylyk çäresi geçirildi.

Taryhy nukdaýnazardan gysga wagtyň içinde Türkmenistan özüniň döwlet gurluşynda, konstitusion ösüşinde asyrlara barabar ýoly geçdi. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda Esasy Kanunymyzyň kabul edilmegi halkymyzyň ykbalynda täze sahypa açan taryhy wakadyr.

Balhy, hasak, gatlama...

Ajap eýýamymyzyň beýleki ýyllarynda bolşy ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda-da “Döwlet adam üçindir!” diýen taglymatdan ugur alnyp, uly işler bitirilýär. Bu tagallalar zähmet adamlary hakdaky aladanam öz içine alýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda öňegidişlikler gazanylýar.

Dünýä syýasatynda ýörgünli ulanylýan «Diwar däl-de, köpri gur!», «Uruş däl, sungat döret!» diýen jümleler bu gün parahatçylygyň Ýer ýüzüniň ähli künjeginde-de bibaha gymmatlyga öwrülendigini tassyklaýar.

2023-nji ýylyň maýynyň 3-5-i aralygynda Halkara zähmet guramasynyň gurnamagynda Azerbaýjan respublikasynyň Baku şäherinde “Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi hem-de adalatly geçişi üpjün etmek babatda kärdeşler arkalaşyklarynyň hereketleri” atly üç

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.