Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

22 MAÝ 2023

       Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ähli ulgamlarda bolşy ýaly Milli ykdysadyýetimizde hem uly ösüşler gazanylýar. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşiň aýdyň ýoluna düşdi.

 Daň säherler ýüze sylýan, dogýan nurly güneşi,

 Parahatlyk  paýlap dünýä, al-asmana galyşy,

 Ajap guşlar owaz edip şirin  sazy  çalyşy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi welaýatyň dokma senagatynyň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaraly maslahat geçirdi.

     “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär

Her ýy­lyň 25-nji ma­ýynyň Aş­ga­bat şä­he­ri­niň gü­ni hök­mün­de ýur­du­myz­da  belent buýsanç we uly joşgun bilen dabaraly bellenmegi  ak mermerli paýtagtymyza türkmeniň kalbyndaky aýratyn söýgi-sarpanyň aýdyň şöhlelenmesidir.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda  ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan ösüşleriň üstünlikleriň, ýetilýän belent sepgitleriň ählisi ilkinji nobatda türkmen halkynyň asuda durmuşda parahat ýaşaýşyny üpjün etmeklige gönükdi

Berkarar döwletimizde halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan asylly ýörelgelerine eýerip mynasyp nesli kemala getirmek babatda uly işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek üçin alyp barýan taglymatyny göz öňüne tutup, Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geň

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüş we innowasiýalar eýýamynda köpçülikleýin bedenterbiýe we sport durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Köpçülikleýin sporta gyzyklanma, sport çäreleri ähli welaýatlarda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar.

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şanly senelere, ýatdan çykmajak wakalara beslenýär.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli Liderimiziň öňdengörüjilikli adyl syýasatyny üstünlikli dowam edýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň bagtyýar halkymyzyň abadan geljegi üçin edýän aladalary netijesinde günsaýyn özgerip, ajaýyp k

Go­laý­da Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Ak­de­pe et­ra­by­nyň 2-njisport mek­de­bin­de 2010-2011-nji ýyl­lar­da dog­lan gyz­la­ryň ara­syn­da bas­ket­bol bo­ýun­ça we­la­ýa­tyň bi­rin­jili­gi ge­çi­ril­di. Ýa­ry­şda 6 to­par öza­ra güýç sy­na­nyş­dy.

Arkadagly Serdarymyz ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ulag we kommunikasiýa pudagyny ösdürmekde üstaşyr geçelgeleriň ugurlaryny giňeltmek, ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberini artdyrmak we hilini gowulandyrm

Ýakynda alnyp barlan işleriň netijeleri, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bu ugra gözegçilik edýän Orunbasary çykyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) Prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.

SAMBO returns to the big stage of The World Games – this time as one of 30 official sports of The World Games 2025, to be held in Chengdu, People’s Republic of China.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda eziz Watanymyzdaky her bir oňyn başlangyja begenmek, guwanmak, buýsanmak duýgulary bilen ony il-günümiz bilen paýlaşmak halkymyzyň ozaldan gelýän asylly ýörelgeleriniň biridir.

Mekdepde başlangyç synp okuwçylary bilen sapak geçýärkäm, olaryň milli Tugumyzyň reňki bilen bagly sowalyna ýaşyl reňkiň biziň halkymyzda diriligiň, ýaşaýşyň reňki hasaplanýandygyny aýdyp jogap berenim ýadyma düşýär.

«7/24. tm», №21 (156), 22.05.2023.

 

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda durmuşa ornaşdyrylýan ägirt uly özgertmeleriň möçberi we ähmiýeti ata Watanymyzyň ýüregi gözel paýtagtymyz Aşgabadyň pajarlap ösüşinde has-da aýdyň duýulýar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň maý aýynyň 22-sine Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkan welaýat bölümi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bi

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.