Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

23 MAÝ 2023

Ýurdumyzda diplomatik gatnaşyklarynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän “Diplomatik gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanuny kabul edilip, bu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete gi

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym Golda El-Hurini kabul etdi.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi bilen bilelikde gurnamagynda 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda, ýurdu

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe milli mirasymyz türkmen taryhynyň belli bir bölegi bolup, ol geçmişimizi gürrüň berýär hem-de häzirki wagty öwrenilip geljegimiziň dowamy bolup durýar.

Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda “Ösüşlere beslendi gülleýän Diýar-Arkadagly Serdar bilen Halk öňe barýar” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde, hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlarynda beýik özgertmeler durmuşa geçirilip, ägirt uly netijeler gazanylýar.

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk işgärleriniň öňünde goýan wezipelerinden ruhlanan ýüpekçileriň durmuşynda jogapkärli möwsüm dowam edýär. Olar häzirki wagtda ýüpek gurçuklaryny kadalaýyk idetmek işine aýratyn ähmiýet berýärler.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan welaýat kitaphanasy bilen bilelikde “Älemiň çyragy kitap” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige Balkanabat Ýylylyk müdirliginde zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdylar.

Golaýda Görogly etrabyň  2-nji  sport  desgasynda  sportyň “Uly Futbol” görnüşler boýunça etrabyň “Hasyl” we “Gazçy” futbol toparlarynyň  arasynda   ýaryş geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Watan diňe halky bilen Watandyr!

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gadymyýetden gözbaş alyp gaýdan milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýulýar.

Ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assembleýasy tarapyndan 1959-njy ýylda çagalaryň hukugynyň Jarnamasy,   1989-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Rezolýusiýasy kabul edilen.

Şeý­le at bi­len gö­zel paý­tag­ty­myz­da ýerleş­ýän «Aş­ga­bat» mo­nu­men­ti­niň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet, sport, sy­ýa­hat­çy­lyk we jem­gy­ýet­çi­lik gu­rama­la­ry­nyň iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şygy­nyň Ge­ňe­şi­niň, Ne­bit

«Türk­men­gaz» döw­let kon­ser­ni­niň Ma­ry nebit­gaz or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de 2020-nji ýyl­da tä­ze, döw­re­bap okuw bi­na­sy gur­lup ulanyl­ma­ga be­ril­di. Mu­nuň özi mek­de­biň maddy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň pug­ta­lan­ma­gy­na ýardam ber­di.

Ýaş­la­ra bil­di­ril­ýän ynam ola­ry ylym, bi­lim öw­renmä­ge, kä­mil hü­när­men­ler bo­lup, ýur­du­my­zyň ösü­şi­ne uly go­şant goş­ma­ga ruh­lan­dyr­ýar.

Müňlerçe ýyl mundan ozal ata-babalarymyz ýüpek süýümlerinden ýokary hilli matalary dokamagy öwrenipdirler. Ýüpekçiligiň milli däpleri asyrlaryň dowamynda kämilleşdirilip, owadan halylary we matalary dokamagyň ygtybarly usullary döredilipdir.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.